Český červený kříž

Beroun

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství

v oblasti vedení domácnosti

Pomoc

při výchově a péči o děti

Český červený kříž a Azylový dům Berounka

Vítejte na oficiálních stránkách Oblastního spolku ČČK Beroun, sídlícího v Komunitním centru v Berouně.
Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet a zmírňovat, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování principů hnutí Červeného kříže. 

Aktuality

Naše služby

Nabízíme tyto služby:

 • Sociální poradenství Sociální poradenství

  Zaměřuje se především na posílení vztahů s přirozeným prostředím klientů, na nalezení zaměstnání dle individuálních možností a nalezení vhodného bydlení.

 • Individuální poradenství Individuální poradenství

  Probíhá dle sestaveného individuálního plánu, směřuje k vyřešení aktuálních problémů a reintegraci ubytovaných do běžného života.

 • Ubytování Ubytování

  Je možné na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku.

 • Zprostředkování odborné pomoci Zprostředkování odborné pomoci

  Zprostředkování návštěvy u lékaře, právníka, psychiatra, psychologa, v Občanské poradně Beroun, Pedagogicko-psychologické poradně, centru Sponte aj.

 • Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství v oblasti vedení domácnosti Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství v oblasti vedení domácnosti

  Probíhá formou vytvoření podmínek pro přípravu stravy, individuální pomoci při vaření.

 • Pomoc při výchově <br>a péči o děti Pomoc při výchově
  a péči o děti

  Zahrnuje dohled nad správnou výchovou a péčí o děti, volnočasové aktivity pro děti, pomoc při umisťování dětí do školských zařízení.

 • Doprovázení Doprovázení

  Je poskytováno při jednání na úřadech a jiných institucích.

 • Možnost zapůjčení Možnost zapůjčení

  Ložního prádla, nádobí, kuchyňských a domácích spotřebičů, potřeb pro péči o děti.

 • Možnost využití Možnost využití

  Darovaného ošacení, ale i obuvi a hraček.

Máte otázky? Pochybnosti? Neváhejte nás kontaktovat.

Naše cílová skupina

Jsme azylový dům pro matky s dětmi, máme dům na půl cesty. máme krizový pokoj pro ženy.
Bereme pouze ženy, ženy s dětmi, oběti domácího násilí, pouze mladistvé propuštěné z dětského domova či jiného ústavního zařízení.

Popis cílové skupiny
Matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumějí nebo nemohou samy řešit. Často jde o matky samoživitelky, matky na MD, kterým absence partnera (a dalšího příjmu) komplikuje možnost nájemního či vlastnického bydlení. Řešíme i situace domácího násilí, kdy se matky s dětmi ukrývají před agresí partnera.

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.

Služba není určena
samotnému dítěti bez zákonného zástupce
osobám zodpovědným za výchovu dětí závislých na alkoholu, drogách.
osobám zodpovědným za výchovu dětí se zdravotním postižením, kteří by byli závislí na pomoci pracovníků AD a DNPC.

 

Azylový dům

Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem dle zákona 108/2006 Sb.

Poslání :
Azylový dům poskytuje dočasné uybtování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientce s osamostatněním, začleněním se do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko - Hořovicko. 

Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka jsou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 financovány z dotačního programu v rámci OPZ projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji" reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.

Našimi pravidelnými finančními podporovateli jsou města Beroun, Králův Dvůr a Hořovice.

Dům na půl cesty

Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem dle zákona 108/2006 Sb.

Poslání:
Dům na půl cesty poskytuje dočasné ubytování a sociální služby klientům  do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.
Pracovníci DNPC pomáhají klientům zajistit plynulý přechod mezi ústavním zařízením a začleněním se do běžného života. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko-Hořovicko.

Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka jsou od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 financovány z dotačního programu v rámci OPZ projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji" reg.č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774.

Našimi pravidelnými finančními podporovateli jsou města Beroun, Králův Dvůr a Hořovice.

Zájemkyně o ubytování

Pokud máte zájem o ubytování v azylovém domě/domě na půl cesty, se svými žádostmi se můžete obracet:

       Přímo na Azylový dům Berounka (tel. 311 611 724, 31 611 725) - Po-Čt-8-15.30, Pá-8-13.30
V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech na stálou službu azylového domu .

Co je nutné udělat:

1. Sepsat Žádost o přijetí do azylového domu Berounka
Žádost o poskytnutí sociální služby obsahuje:

jméno a příjmení,
důvod proč žádáte o tuto formu ubytování,
počet a věk dětí, 
kontaktní údaje (adresa, bydliště, telefon).
Následně budete zařazeni do Seznamu čekatelů.

2. K nástupu je nutné:
předložení posudku o zdravotním stavu, seznámit se s  Domácím řádem, Smlouvou o poskytnutí sociální služby a podmínkami pro přijetí, ideálně
disponovat částkou na zaplacení ubytování na dobu 1 měsíce (dávky pomůžeme vyřídit).

Naše aktivity

 • Práce s dětmi Práce s dětmi

  Přednášky o první pomoci, možnost navštěvovat zdravotní kroužek, pořádání soutěží v první pomoci.

 • Práce s dospělými Práce s dospělými

  Kurzy první pomoci, možnost zážitkového kurzu první pomoci (pro min. 10 zájemců).

 • Spolupráce se složkami IZS Spolupráce se složkami IZS

  Zajištění zdravotní asistence, pořádání certifikovaného kurzu první pomoci, spolupráce při pořádání cvičení, maskování poranění.

 • Spolupráce s firmami Spolupráce s firmami

  Příprava kurzů první pomoci v rámci BOZP, možnost zážitkového kurzu první pomoci, víkendový teambuilding, poradenská činnost v oblasti první pomoci a vybavení lékárničky

 • Zajištění zdravotních dozorů Zajištění zdravotních dozorů

  Na sportovních, kulturních, firemních akcích. Na akcích pro děti.

 • Bezplatné darování krve Bezplatné darování krve

  OS ČČK Beroun oceňuje dárce krve, kteří darují krev bez nároku na odměnu. Tuto činnost realizuje za finanční podpory města Beroun.

 • Sociální činnost Sociální činnost

  Provozování Azylového domu pro matky s dětmi – více informací v sekci Azylový dům

Facebook

Kontakty

Adresa:
Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova 928
266 01 Beroun

Spojení:
    Telefon: +420 311 611 724, 607 696 830  - Azylový dům
    E-mail: cckberoun@o2active.cz,
                      beroun@cervenykriz.eu
 

Ředitelka Úřadu OS ČČK:
Renáta Roubalová
Tel./fax 311 611 725
Sociální pracovnice:
Lucie Potěšilová, DiS
Tel.: 311 611 724
Zdravotní asistence
Bc.Martin Kosina
e-mail: za-cckberoun@seznam.cz